Algemene Criteria

AANVRAGER

Wanneer kom je in aanmerking voor subsidie

 • Je bent een natuurlijk persoon (individu)
 • Je bent een rechtspersoon zonder winstoogmerk (stichting of vereniging)
 • Je bent een rechtspersoon met winstoogmerk en kan aantoonbaar maken dat jouw project binnen de specifieke PBCCG richtlijnen van ‘Publicaties’, en ‘Filmproducties’ valt.

Voor bovenstaande geldt altijd:

e bent woonachtig* op één van de zes eilanden van de Nederlandse Cariben en je bent werkzaam of ontwikkelt projecten op één (of meer) werkterreinen van het Caribische cultuurfonds

*Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor aanvragers die in het buitenland gevestigd zijn, mits zij kunnen aantonen dat het project op één (of meer) eilanden van de Nederlandse Cariben plaatsvindt en er een samenwerking is aangegaan met locale projectontwikkelaars

Wanneer kom je niet in aanmerking voor subsidie

 • Je bent een overheidsinstelling, een bestuursorgaan of een onderwijsinstellingen
 • Je hebt een politieke betrokkenheid
 • Rechtspersonen die blijkens hun doelstellingen de belangen van één of enkele personen behartigen
 • Instellingen die fondsen (net als het PBCCG) werven voor derden of voor projecten van derden

PROJECTEN

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie

Je komt in aanmerking indien jouw plan:

 • relateert aan één van onze zes werkterreinen

  1. Geschiedenis & Letteren
  2. Beeldende & Visuele Kunst
  3. Podiumkunsten (theater, dans muziek, Circus en Story Telling)
  4. Cultuureducatie
  5. Natuurbehoud
  6. Monumentenbehoud
 • inhoudelijk een kwalitatief en duurzaam karakter heeft
 • gericht is op een breed publiek
 • de locale cultuur uitdraagt

Welke projecten komen niet in aanmerking voor subsidie

Je project komt niet in aanmerking indien jouw plan:

 • structureel door een overheid wordt gefinancierd (uitzondering: er is sprake van een uitzonderlijk project, waarvan aantoonbaar kan worden gemaakt dat uit de eigen omzet, via de structurele overheidssteun of via structurele sponsoring hiervoor geen eigen financiële middelen vrijgemaakt kunnen worden (met uitzondering van start en overbruggingssubsidies)
 • fondsen genereerd, vermogen opbouwt of prijzengeld wenst voor voor prijsuitreikingen
 • al drie (3) maal subsidie heeft ontvangen (uitzondering: er is sprake van een uniek karakter en cultuur belang van doorgang van het project)
 • tijdens het indienen van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk is gerealiseerd
 • een uitgesproken politiek karakter en/of betrokkenheid heeft of gericht is op het uitdragen van een religieuze overtuiging
 • subsidie aanvraagt voor nieuw- of aanbouwkosten, of met renovatie van gebouwen heeft te maken

Voor bovenstaande geldt altijd:
Financiële ondersteuning is alleen mogelijk als er sprake is van een aantoonbaar tekort

Voor welke kosten van je projectbegroting kun je subsidie aanvragen

 • Organisatiekosten (ontwikkeling, coördinatie, uitvoering)
 • Productiekosten (geluid, licht, techniek)
 • Marketingkosten (media, advertenties)
 • Honorarium (niet voor een periode langer dan 4 maanden)
 • Huur locatie
 • Materiaalkosten
 • Reis- en vervoerkosten
 • Verblijfkosten
 • Shippingkosten

Voor welke kosten van je projectbegroting kun je geen subsidie aanvragen

 • Investeringskosten
 • Exploitatiekosten
 • Organisatiekosten
 • Salariskosten (periode langer dan 4 maanden)
 • Dag geldkosten
 • Consumptiekosten
 • Onvoorzien
 • Reeds gemaakte kosten

SPECIFIEKE PROJECTEN

Publicaties

 • Je dient een calculatieformulier in te vullen
 • Je subsidieaanvraag komt enkel in aanmerking voor het tekort dat het calculatieformulier aangeeft
 • Kosten voor vooronderzoek en proof-reading van je boek komen niet in aanmerking voor subsidie; enkel de kosten van de publicatie o.a. drukkosten, vertaalkosten, lay-out kosten, opmaakkosten, illustratiekosten en honorarium
 • Je bent verplicht maximaal 90% van de oplage te verkopen
 • Je mag maximaal 10% van de oplage vrij weggeven
 • Het onderwerp van je boek is gerelateerd aan één van de zes (6) werkterreinen van het fonds

Let op: subsidieaanvragen voor publicaties moeten eerst langs de leescommissie; behandeling hiervan kan daardoor mogelijk langer op zich laten wachten.

Overweeg je een Publicatie aanvraag in te dienen?
Wij raden je dan aan om de uitgebreide informatie hierover goed door te lezen!

Film en Documentaires

Belangrijk

 • Je dient een regulier aanvraagformulier in te vullen
 • Jouw project valt in de categorie: speelfilm, documentaire, animatiefilm, korte film, experimentele film
 • Kosten van de pre-production fase komt niet in aanmerking voor subsidie; enkel de kosten van de production en / of post-production fase
 • Het onderwerp van je film is gerelateerd aan één van de zes (6) werkterreinen van het fonds

Let op: voor subsidieaanvragen van films en documentaires, moet het script eerst langs de leescommissie; behandeling hiervan kan daardoor mogelijk langer op zich laten wachten.

Belangrijk

Overweeg je een Film / Documentaire aanvraag in te dienen?
Wij raden je dan aan om de uitgebreide informatie hierover goed door te lezen!

Voor bovenstaande geldt altijd:
De algemene criteria worden naast de specifieke criteria aangehouden.

ALGEMEEN

 • Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen moeten prioriteiten worden gesteld, waardoor niet iedere aanvraag kan worden gehonoreerd. Bij het beoordelen van de aanvragen laat het bestuur van het PBCCG zich leiden door algemene en specifieke criteria
 • Het PBCCG behoudt zich het recht voor om ingezonden projectideeën en/of subsidieaanvragen af te wijzen

Uitgebreidere informatie over ons algemene bestedingsbeleid en de daarbij behorende richtlijnen, kunt u hier nalezen. Verdere informatie en gegevens over het aanvragen van subsidies vindt u onder aanvragen.