ALGEMENE CRITERIA
 • Je bent een natuurlijk persoon (individu)
 • Je bent een rechtspersoon zonder winstoogmerk (stichting of vereniging)
 • Je bent een rechtspersoon met winstoogmerk en kan aantoonbaar maken dat jouw project binnen de specifieke PBCCG richtlijnen van ‘Publicaties’ en ‘Filmproducties’ valt.

Voor bovenstaande geldt altijd:
Je bent woonachtig* op één van de zes eilanden van de Nederlandse Cariben en je bent werkzaam of ontwikkelt projecten op één (of meer) werkterreinen van het Caribische cultuurfonds

*Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor aanvragers die in het buitenland gevestigd zijn, mits zij kunnen aantonen dat je als projectontwikkelaar:

– een project opzet dat op één (of meer) eilanden van de Nederlandse Cariben wordt uitgevoerd;

– een samenwerking aangaat met lokale partijen;

– een grote mate van kennisoverdracht in je project verwerkt;

– met jouw project een breed publiek bereikt;

Wanneer kom je niet in aanmerking voor subsidie 

 • Je bent een overheidsinstelling, een bestuursorgaan of een onderwijsinstelling
 • Je hebt een politieke betrokkenheid
 • Rechtspersonen die blijkens hun doelstellingen de belangen van één of enkele personen behartigen
 • Instellingen die fondsen (net als het PBCCG) werven voor derden of voor projecten van derden

Je komt in aanmerking indien jouw plan:

 • relateert aan één van onze zes werkterreinen
 1. Geschiedenis & Letteren
 2. Beeldende & Visuele Kunst
 3. Podiumkunsten (theater, dans muziek, Circus en Story Telling)
 4. Cultuureducatie
 5. Natuurbehoud
 6. Monumentenbehoud
 • inhoudelijk een kwalitatief en duurzaam karakter heeft
 • gericht is op een breed publiek
 • de locale cultuur uitdraagt

Welke projecten komen niet in aanmerking voor subsidie:

Projecten waarvan het onderwerp volledig buiten de reguliere richtlijnen van het PBCCG vallen. Dit zijn:

 • Projecten met een politieke / religieuze of sociaal-maatschappelijk karakter;
 • Projecten met een fondsenwervingsdoelstelling voor derden, of voor projecten van derden;
 • Projecten waarvan de doelstellingen één of enkele personen behartigen;
 • Projecten die een politieke betrokkenheid hebben;

Projecten die gericht zijn op het uitdragen van een religieuze overtuiging.

 • Organisatiekosten (ontwikkeling, coördinatie, uitvoering)
 • Productiekosten (geluid, licht, techniek)
 • Marketingkosten (media, advertenties)
 • Honorarium (niet voor een periode langer dan 4 maanden)
 • Huur locatie
 • Materiaalkosten
 • Reis- en vervoerkosten
 • Verblijfkosten
 • Verzendkosten

Welke posten kan je niet aanvragen:

 • Investeringskosten (hardware & software)
 • Salaris (periode langer dan 4 maanden)
 • Daggeldvergoeding
 • Verzekering / notariskosten
 • Consumptie
 • Benzine
 • Beltegoed

Publicaties

 • Je dient een calculatieformulier in te vullen
 • Je subsidieaanvraag komt enkel in aanmerking voor het tekort dat het calculatieformulier aangeeft
 • Kosten voor vooronderzoek en proof-reading van je boek komen niet in aanmerking voor subsidie; enkel de kosten van de publicatie o.a. drukkosten, vertaalkosten, lay-out kosten, opmaakkosten, illustratiekosten en honorarium
 • Je bent verplicht maximaal 90% van de oplage te verkopen
 • Je mag maximaal 10% van de oplage vrij weggeven
 • Het onderwerp van je boek is gerelateerd aan één van de zes (6) werkterreinen van het fonds

Let op: subsidieaanvragen voor publicaties moeten eerst langs de leescommissie; behandeling hiervan kan daardoor mogelijk langer op zich laten wachten.

Belangrijk
Overweeg je een Publicatie aanvraag in te dienen?
Wij raden je dan aan om de uitgebreide informatie hierover goed door te lezen!

Film en Documentaires

 • Je dient een regulier aanvraagformulier in te vullen
 • Jouw project valt in de categorie: speelfilm, documentaire, animatiefilm, korte film, experimentele film
 • Kosten van de pre-production fase komt niet in aanmerking voor subsidie; enkel de kosten van de production en / of post-production fase
 • Het onderwerp van je film is gerelateerd aan één van de zes (6) werkterreinen van het fonds

Let op: voor subsidieaanvragen van films en documentaires, moet het script eerst langs de leescommissie; behandeling hiervan kan daardoor mogelijk langer op zich laten wachten.

Belangrijk
Overweeg je een Film / Documentaire aanvraag in te dienen?
Wij raden je dan aan om de uitgebreide informatie hierover goed door te lezen!

Voor bovenstaande geldt altijd:
De algemene criteria worden naast de specifieke criteria aangehouden.

 • Aanvraagbedrag: 0 t/m 10.000 – Maximaal 2 aanvragen per jaar. Notabene geldt dat het eerste project afgerond dient te zijn alvorens je de tweede aanvraag indient.

of

 • Aanvraagbedrag: 10.000 t/m 25.000 – Maximaal 1 aanvraag per kalenderjaar.

Een (zelfde) project komt maximaal 3x voor het maximale subsidiebedrag (NAf 25.000,-) in aanmerking. Na 3x subsidie te hebben ontvangen (niet perse een maximale toezegging), komt het project niet meer in aanmerking voor subsidie.

Om bijzondere projecten niet de das om te doen, en ruimte te geven aan langdurige kunst en cultuurontwikkeling, zijn er een uitzonderingsregels op de 3 strikes out regel vastgesteld:

            Het PBCCG overweegt van de 3 strikes out regel af te wijken wanneer:

 • Het project inhoudelijk uniek is en door geen enkele andere ontwikkelaar wordt aangeboden;
 • Het project in de breedste zin van het woord, een grote meerwaarde heeft op het algemene (lokale) publiek;

De 3 strikes out regel kan dan verlengd worden. In dit geval betekent het dat er maximaal 6x voor hetzelfde project het maximale subsidiebedrag van NAf 25.000,- aangevraagd kan worden. In geval dat het project van dusdanig belang is voor de desbetreffende doelgroep kan er besloten worden om structureel subsidie aan het project te geven. In dit geval dient er een vast subsidiebedrag vastgesteld te worden dat niet hoger is dan NAf 5.000,-.

Note:

In beide gevallen geldt: na drie (3) aanvragen wordt een subsidie-pauze ingelast van twee (2) jaar.

Een donatie is een financiële tegemoetkoming ten behoeve van realisering van een cultuurproject, waarbij de verplichting van bijbehorende documentatie en de naleving van gestelde voorwaarden en richtlijnen, vrijgesteld kan worden.

Een donatie kun je niet aanvragen!

Het PBCCG overweegt om een donatie te geven wanneer:

 • Het bestuur een project toch wilt ondersteunen ondanks het feit dat het onderwerp niet (geheel) aansluit bij PBCCG werkvelden;
 • Het bestuur een project toch wilt ondersteunen ondanks het feit dat de aanvraagposten niet (geheel) aansluiten bij de PBCCG richtlijnen;
 • Het bestuur een project toch wilt ondersteunen ondanks het feit dat het aanvraagproces (qua tijdsplanning) afwijkt van de reguliere PBCCG aanvraagprocedures.

In aanmerking voor een PBCCG donatie komen:

Projecten met een uniek en bijzonder karakter. Uitgangspunt hierin is:

 • De meerwaarde voor de cultuurontwikkeling van de Nederlandse Cariben;
 • Het onderscheidende karakter.

Niet in aanmerking voor een PBCCG donatie komen:

Projecten waarvan het onderwerp volledig buiten de reguliere richtlijnen van het PBCCG vallen. Hieronder vallen:

 • Projecten met een fondsenwervingsdoelstelling voor derden, of voor projecten van derden;
 • Projecten waarvan de doelstellingen één of enkele personen behartigen;
 • Projecten die een politieke betrokkenheid hebben;
 • Projecten die gericht zijn op het uitdragen van een religieuze overtuiging.

Hoe vaak kan een donatie gegeven worden:

Een aanvrager kan maximaal twee donaties over een periode van drie jaren krijgen. Een donatie bedraagt maximaal NAf. 5000,-. Voor uitzonderingsgevallen voor een bedrag boven de NAf. 5000,- is een besluit van het hele bestuur nodig. Per jaar besteden we maximaal NAf. 25.000,- aan donaties.

Het fonds subsidieert doorgaans niet 100% van het project, maar is altijd een co – financierden van een project. Het overige deel van de projectbegroting wordt door overige sponsoren en/of door eigen inbreng gedekt.

Algemeen:

 • PBCCG subsidieert tot een maximum van NAf 25.000,- per project;
 • De overige dekking wordt geheel of gedeeltelijk door co-sponsoren en/ of eigen bijdrage gedragen;
 • De eigen bijdrage is niet gekoppeld aan een verplichte percentage;

Het PBCCG kan overwegen om 100% subsidie (tot een max. NAf 25.000,-) te geven aan een project wanneer:

 • Het project een bijzonder en duurzaam karakter heeft;
 • Belangrijk is voor het algemeen (lokale) publiek;
 • Aantoonbaar gemaakt kan worden dat het budget elders niet gedekt kan worden.
 • Het een kleinschalige project is met een laag kostenplaatje.

Reden: kleinschalige projecten komen veelal niet in aanmerking voor sponsoring elders;

Hoe vaak kan een project in aanmerking komen voor 100% (tot een max. NAf 25.000,-) subsidie:

 • Een (zelfde) project kan éénmalig 100% subsidie ontvangen;

Een aanvrager kan 1 keer per 3 jaar in aanmerking komen voor 100% subsidie.

Een Stipendium is een bijdrage (zonder de eis van een tegenprestatie) welke wordt geschonken aan jongeren / jong volwassenen die aan bepaalde kwalificaties voldoen (stipendiaten) ter voorbereiding of voortzetting van hun (vak)opleiding in de kosten van levensonderhoud en cursus- / studiekosten.

De Stipendium aanvraagronde loopt niet het hele jaar door, maar werkt met een openings- en sluitingsdatum:

 • Openingsdatum = 1 mei
 • Sluitingsdatum = 1 juli

Geldigheid & bedrag Stipendium:

 • Je kunt éénmalig een stipendium aanvragen van maximaal NAf 10.000,-; De aanvraag voor stipendium gaat via het digitale aanvraagportaal; Kies voor “aanvraagformulier persoon”
 • Je kunt één keer in de 3 jaar in aanmerking komen voor stipendium;
 • Stipendium is éénmalig kalender/schooljaar geldig;

Wie komt in aanmerking voor Stipendium:

 • Je bent een lokaal talent (individu) tussen de 13 – 25 jaar;
 • Je bent woonachtig op een van de eilanden van Nederlands Cariben;
 • beoefent één van de onderstaande vakken op hoog (amateur) niveau uit en je wilt een volgende stap in je (professionele) carrière zetten:
  • Podiumkunsten
  • Beeldende kunst
  • Natuurwetenschappen
  • Letterenkunst
  • (Audio) Visuele kunst
  • Vormgeving (Design)
 • Je hebt aanbevelingen van twee afzonderlijke vakleraren / -begeleiders;
 • Je kan eerder behaalde resultaten laten zien;
 • Je hebt een motivatiebrief;
 • Je kan aantonen dat je / jouw studie / programma niet in aanmerking komt voor een beurs van de staat;

Waarvoor kan je een Stipendium aanvragen:

 • Een instap of schakel (jaar) programma voor een voor-/vakopleiding;
 • Een regulier (jaar) programma voor een voor-/vakopleiding;

Welke posten komen in aanmerking:

 • Studiekosten t.w.:
  • Collegegeld
  • Inschrijfgeld
  • Aanschaf studiematerialen (boeken etc)
  • Aanschafkosten software
  • Laptop / computer
 • Levensonderhoud t.w.:
  • Huurgeld leef locatie
  • Vervoer abonnementen
  • Boodschappen kosten

Welke posten komen niet in aanmerking:

 • Telefoonkosten
 • Utiliteitskosten
 • Reisgelden voor vakantie doeleinden
 • Inrichtingskosten
 • Kleedgeld
 • Aanschafkosten overige hardware

Het uitbrengen van (Music) Videoclips komen niet in aanmerking voor een PBCCG subsidie, tenzij:

 • Het een ontsluiting van een historisch interessante opname(s) betreft, ook short music film genoemd;
 • Het een hommage van een lokale componist, artiest of ensembles betreft;
 • Het (re)arrangementen betreft van belangrijke ‘classics’ en spraakmakende muzikanten die grondleggers zijn geweest voor de onze musika di terra;
 • Het opnames zijn die van historische waarde zijn en een cultural heritage doeleinde hebben.

ALGEMEEN

 • Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen moeten prioriteiten worden gesteld, waardoor niet iedere aanvraag kan worden gehonoreerd. Bij het beoordelen van de aanvragen laat het bestuur van het PBCCG zich leiden door algemene en specifieke criteria
 • Het PBCCG behoudt zich het recht voor om ingezonden projectideeën en/of subsidieaanvragen af te wijzen

Uitgebreidere informatie over ons algemene bestedingsbeleid en de daarbij behorende richtlijnen, kunt u hier nalezen. Verdere informatie en gegevens over het aanvragen van subsidies vindt u onder aanvragen.