INTRODUCTIE

Nu de wereld steeds digitaler wordt, past ook de culturele sector zich steeds meer aan de veranderende tijden. Het gebruik van technologie is essentieel in de culturele sector, van digitale archieven tot online tentoonstellingen en virtuele rondleidingen tot social media marketing. Niet alle culturele organisaties beschikken echter over de benodigde middelen en kennis om door dit nieuwe digitale landschap te navigeren. Dit is waar CultuurLoket DigitALL kan ondersteunen. Het doel van dit programma is om:

 • culturele organisaties te helpen hun capaciteit en expertise op het gebied van digitale transformatie op te bouwen. En daarbij om het contact te versterken met het publiek met de inzet van technologie. Denk bijvoorbeeld aan hardware (zoals opname-apparatuur voor een oral history-project), software (apps), websites, en opleidingskosten die te maken hebben met digitale ontwikkeling”.

CultuurLoket DigitALL is een samenwerkingsinitiatief tussen:

Het Cultuurfonds (penvoerder), Fonds 21, Vriendenloterij, VSB fonds, VandenEnde Foundation, OCW, Gemeente Amsterdam, Elise Mathilde Fonds, Zabawas en zet zich sinds 2022 actief in om de digitale transformatie in de Nederlandse culturele sector te ondersteunen.

DigitALL wil de inspanningen nu uitbreiden naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Het doel is om Caribische culturele organisaties te helpen bij:

 • hun digitale ontwikkeling op een manier die aansluit bij hun bestaande behoeften en mogelijkheden.

Hiervoor zijn er twee financieringsprogramma’s ontwikkeld, die in dit document zijn uitgewerkt.

Cultuurloket DigitALL – Caribbean gaat per 3 juni 2024 van start!

 

Doelstelling

Cultuurloket DigitALL – Caribbean helpt culturele instellingen en makers in het Caribisch deel van het Koninkrijk om het contact met het publiek te versterken door de inzet van Digitale Technologie.

 

Waarvoor kun je een bijdrage aanvragen?

 1. Een projectaanvraag voor een (door)ontwikkeling van de website of app

Aanvraagbedrag =  €5.000 – €25.000

 1. Een projectaanvraag die zich richt op:
 • De productie van content, voor gebruik op de website of social media;
 • De aanschaf van project gerelateerd apparatuur, zoals een digitaal aankondigingsbord, hoge kwaliteit scanners, apparatuur voor een oral history, podcast of video-project;
 • In gebruik name van een collectieregistratiesysteem;
 • Scholingskosten voor cursussen op het gebied van digitale ontwikkeling. Voor deze aanvraag dient een kostenoverzicht van de cursus mee te worden gestuurd;
 • Educatieve programma’s ontwikkelen voor digitale ontwikkeling (zowel door culturele instellingen voor eigen programma, als ontwikkeling voor (extra curriculum) schoolprogramma’s;

Aanvraagbedrag =  €500 – €10.000

 

Criteria

Voor beide financieringsprogramma’s gelden de volgende criteria:

 • Het project heeft een positief effect op de samenstelling of omvang van het publiek, op de publieksbeleving of op de betrokkenheid van en binding met het publiek;
 • Het project heeft een duurzaam karakter en kan langdurig ingezet worden in de werkpraktijk (denk aan: duurzame personele inzet, duurzame financiering);
 • De aanvrager is een culturele organisatie of professionele maker die gevestigd is op Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, St Eustatius, Saba; Note: het is ook mogelijk dat een lokale projectontwikkelaar voor een initiatief een samenwerking aangaat met een instelling / organisatie die in het buitenland gevestigd is;
 • Met ‘culturele organisaties’ wordt bedoeld: theaters, muziekpodia, filmtheaters, musea, festivals of producenten van professionele podiumkunsten, culturele aanjagers, initiators, collectieven of makers die zich bezighouden met kunst, immaterieel erfgoed en/of cultuur;
 • Het project moet plaatsvinden op een van de eilanden: Curaçao, Aruba, Bonaire, St. Maarten, St Eustatius, Saba;
 • De aanvrager is een persoon of een stichting;
 • Er mag geen sprake zijn van een overwegend politieke of religieuze doelstelling;
 • Het project moet een duidelijk begin en einde hebben. De looptijd van een project is maximaal 12 maanden en start uiterlijk 1 september 2025 (projecten kunnen niet na 1 september 2025 starten);
 • Het project, of het onderdeel waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, gaat pas van start nadat de aanvraag voor het betreffende (deel-)initiatief is toegekend;
 • Het project heeft een culturele component die een koppeling maakt met een van de onderstaande werkterreinen van het PBCCG:

– Geschiedenis & Letteren;

– Beeldende & Visuele Kunst;

– Podiumkunsten

 • De aanvraag is compleet. De aanvraag bestaat uit een korte video van maximaal 5 minuten waarin het project wordt toegelicht en een begroting en dekkingsplan;
 • Maximaal 1 toekenning per kalenderjaar.

 

Wat kun je aanvragen?

 • Organisatiekosten (ontwikkeling, coördinatie, uitvoering);
 • Productiekosten (bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van de website of content);
 • Aanschafkosten (mits project gerelateerd)
 • Marketingkosten (media, advertenties);
 • Investeringskosten (hardware & software);

 

Wanneer kom je niet in aanmerking voor subsidie?

 • Je bent een overheidsinstelling, een bestuursorgaan of een onderwijsinstelling
 • Je hebt een politieke betrokkenheid
 • Rechtspersonen die blijkens hun doelstellingen de belangen van één of enkele personen behartigen
 • Instellingen die fondsen werven voor derden of voor projecten van derden 

De aanvraagroute 

Dit proces is onderverdeeld in 4 fases:

Note:

 • Alle aanvragen worden digitaal ingediend via ons aanvraagportaal. Om toegang te krijgen tot het aanvraagportaal maak je eerst via onze website een ‘My-PBCCG’ account aan; Bewaar hierna je inlogcodes goed;
 • Aanvragen kunnen maandelijks worden ingediend.

Fase 1 – Indiening Vooraanvraag   (Looptijd  = 2 weken)

 

 • Dien via het aanvraagportaal een vooraanvraag in (kies voor aanvraagformulier ‘DigitALL’) waarin je kort je idee beschrijft en aangeeft welk bedrag je wilt aanvragen;
 • Je projectidee wordt binnen 8 werkdagen beoordeeld. Je kunt eventueel worden uitgenodigd voor een online projectgesprek;
 • Als je projectidee in aanmerking komt voor subsidie van DigitALL, krijg je een uitnodiging om een volledig aanvraagproces te starten;

Fase 2 –  Indiening Volledige aanvraag  (Looptijd  = 5 – 8 weken)

 • Vul het aanvraagformulier volledig in; je mag ook extra projectfilmpje uploaden waarin je uitlegt wat je project inhoudt. Denk hierbij aan de volgende vragen:
 • Wie is de aanvrager?
 • Wat ga je precies maken?
 • Voor wie ga je dit maken?
 • Wanneer ga je dit maken?
 • Maak je projectbegroting en dekkingsplan zorgvuldig en overzichtelijk klaar om up te loaden;
 • Wanneer je klaar bent met de informatie invullen en alle documenten hebt ge-upload, stuur je deze op door op ‘opslaan & verzenden’ te klikken;
 • Jouw project wordt besproken en besloten in de aangegeven bestuursvergadering;
 • De dag na de bestuursvergadering krijg je de uitslag via het aanvraagportaal binnen;

Fase 3 : Uitvoering project  (Looptijd = één (1) jaar/ 12 maanden)

 • Je mag starten met je project;
 • Om te starten mag je alvast 50% aanvragen van het toegezegde subsidiebedrag;
 • Je mag tussentijds een extra voorschot aanvragen tot een maximum van 75% van het toegezegde subsidie bedrag. Hiervoor dien je te overleggen waarvoor de 50% voorshot is gebruikt en waarvoor het 2de voorschot nodig is;
 • Via het aanvraagportaal wordt door ons na 6 maanden een voortgangsrapportage opgevraagd;

Fase 4 : Afronding project  (Looptijd = 4 – 8 weken)

 • 8 weken voor de vervaldatum ontvang je van ons een bericht in het portaal om je project te gaan afronden. Dit betekent dat je alle stukken, inclusief (verzoek tot) betalingen rond moet hebben (de stukken en voorwaarden voor afronding worden in de toezeggingsbrief vermeld; deze kunnen verschillen per project);
 • Wanneer alle documenten kloppen en je hebt aan alle voorwaarden voldaan, betalen wij de (rest) toegezegde subsidie uit.

Project verlengen

Alle aanvragers hebben recht op 2 verlengingen van elk 3 maanden.

 • Je kunt in het bericht dat je van ons ontvangt om je project af te gaan ronden, ook aangeven dat je meer tijd nodig hebt en gebruik maken van je 1ste verlenging van 3 maanden;
 • Als gebruikt maakt van de 1ste verlenging, krijg je weer tijdig van ons een nieuw bericht om te gaan afronden;
 • Mocht je nog meer tijd nodig hebben, kun je in bericht aangeven dat je gebruik wilt maken van je 2de verlenging van 3 maanden;
 • Na de 2de verlenging is er geen verlenging meer mogelijk en moet het project worden afgerond.

Voorwaarden van een toegezegde bijdrage

 • De bijdrage is maximaal één (1) jaar geldig;
 • Tussentijds wordt een voortgangsrapportage opgevraagd die ook foto’s en / of filmpjes bevat;
 • Indien een 2de voorschot wordt opgevraagd, dient de aanvrager aan te geven waarvoor de 50% voorshot is gebruikt en waarvoor het 2de voorschot nodig is;
 • Wijzigingen tijdens de looptijd van het project en gerelateerd aan de toegezegde bijdrage dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan het PBCCG; 

Evaluatie

De aanvrager dient na afronding van het project een verslag in met een beschrijving van het verloop, de bevindingen en de behaalde resultaten van het project. Dit mag ook in een video. Verder voldoet de aanvrager aan alle gestelde voorwaarden van de toezeggingsbrief die aan het begin van het project is ontvangen.

 

Hoeveel geld is er beschikbaar voor dit programma?

In totaal is er  € 250.000,- beschikbaar om in 2024 en 2025 aan projecten binnen dit programma bij te dragen.