Culturismo

Blij en trots is het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied dat zij haar nieuwste Fonds op Naam mag aankondigen: CULTURISMO.

Bij het aftreden van Michèle Russel-Capriles als voorzitter en bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds (Nederland) haar een eigen Fonds op Naam (FON) geschonken met een eerste inleg van € 50.000. Ook het PBCCG schenkt een ‘tweede inleg’ voor het toekomstige FON als afscheidscadeau. Vanuit de overtuiging dat cultuur en natuur van primordiale belang zijn voor het welzijn en de welvaart van onze eilandbewoners, wordt een nieuwe ondersteuningsmogelijkheid gecreëerd onder de paraplu van het PBCCG.

Het is een feit dat culturele bronnen wereldwijd steeds meer de natuurlijke bronnen vervangen als pijlers voor economische groei. Waar hout, ijzer en olie eens zegevierden, zijn nu talent, kennis, creativiteit en ontwerp de cruciale bronnen van toegevoegde waarde. Op onze eilanden zou dit ook moeten gelden, maar kunst, cultuur en natuur worden helaas te vaak ondergewaardeerd door onze gemeenschap. Lokale kunstenaars, schrijvers, acteurs, artiesten, musea en parken kunnen vaak niet ‘leven’ van hun stukje cultuur. Elk van de Nederlands Caribische eilanden – Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten – is bijzonder in haar cultuur en natuur. Als fonds die graag duurzame initiatieven steunt, hebben wij gezien hoe hard de eilandbewoners werken aan behoud, ontwikkeling en uitdragen van kunst, cultuur en natuur.

Wij zien een stijgende lijn in aanbod, talent en ontwikkeling, verankerd in een scala van projecten van serieuze lokale groepen. Mevrouw Russel-Capriles ziet een grote potentie in het ‘exporteren’ van cultuur als nieuwe bron van inkomen voor de eilanden. Deze ‘cultuurexport’ is een manier om werk en inkomen te scheppen en om een gezonde basis te creëren voor verdere ontwikkeling van kunst, cultuur en natuur op alle zes eilanden. Vanaf oktober 2019 zal het Fonds Culturismo, met een initiële inleg van NAf 100.000, beschikbaar zijn voor subsidies voor toeristische projecten die onze geschiedenis, kunst, cultuur en natuur belichten, verdiepen, etaleren, en uit de doeken doen. Derden, die de doelen van het Fonds Culturismo onderschrijven, kunnen in overleg bijschenken in het Fonds.

DEFINITIE CULTURISMO

Culturismo – reizen die culturele activiteiten en belevenissen bevatten en voorop stellen – uit zich op verschillende manieren. Een bezoeker kan actief een cultureel instituut bezoeken of een opvoering bijwonen als onderdeel van hun reis. Soms komen de toeristen speciaal voor een festival of gebeurtenis naar onze eilanden toe, zoals een muziek festival, een art show, of om mee te doen in een creatieve workshop. Weer anderen komen familie of vrienden bezoeken en doen dan mee met lokale kunstbelevenissen – bv een concert, een show, een markt of een tour. In het kader van dit fonds definiëren wij Culturismo als zijnde al hetgeen aan de (buitenlandse) bezoeker kan worden aangeboden aan ervaring en beleving dat primair gebaseerd is op (een specifiek vlak van) de eigen cultuur en uitgebracht wordt door de lokale bewoner(s).

DOELSTELLINGEN CULTURISMO

Met dit Fonds hoopt het PBCCG primair een impuls te geven aan haar werkveld om nieuwe belevingen te creëren voor de toerist, waarbij eilandbewoners actief participeren als ambassadeurs van cultuur en natuur. Hierin valt te onderscheiden:

 • Mogelijkheid bieden aan de culturele sector om te investeren in haar eigen gebied en talenten ten behoeve van de toerist en de lokale bewoner, en zodoende het niveau van zelfredzaamheid te verhogen;
 • Versterken van de kwaliteit van het leven voor (vooral) de eilandbewoners, maar ook de bezoeker door middel van authentieke ervaringsgerichte en deelnemend projecten te stimuleren;
 • Bevorderen van wederzijdse kennisoverdracht voor de toerist en lokale bewoners, mede ten behoeve van meer waardering voor elkaar, e.e.a. door middel van natuur en culturele erfgoed gerichte belevenissen die zowel informatief, inspirerend, uniek en persoonlijk ervaren kunnen worden; samenwerking stimuleren en faciliteren tussen meerdere (cultuur) groepen op en tussen de eilanden;
 • Bijdragen tot het ontstaan van fusies van meerdere cultuuruitingen die vooral een poging trachten om ons eigen erfgoed en verhalen voort te dragen;
 • Diversifiëren van het aanbod op het gebied van culturele toerisme en verhoging van de waarde van onze eilanden als bestemming. Dit zal leiden tot de verhoging van de eigen waardering voor de eigen lokale cultuur;
 • Verhoging van de economische waarde van cultuur.

CRITERIA AANVRAGEN

Het Fonds Culturismo richt zich op projecten van hetzij zelfstandige kunstenaars, artiesten en muzikanten of lokale culturele organisaties, musea of organisaties die wonen of gevestigd zijn op het eiland waar het project wordt uitgevoerd. Historici, wetenschappers en auteurs komen in principe ook in aanmerking voor subsidie van projecten uit het Fonds Culturismo.

HOEVEEL KAN AANGEVRAAGD WORDEN?

Afhankelijk van de beschikbare middelen draagt het Fonds Culturismo eenmalig maximaal

NAf 10.000,- bij aan een aanvraag. De hoogte van de bijdragen wordt jaarlijks per aanvraag vastgesteld afhankelijk van de beschikbare fondsen en de ingediende projecten.

AANVRAAGPROCEDURE

 • Bij de aanvraag voor subsidie uit het Fonds Culturismo dient u, via uw ‘My PBCCG account’, gebruik te maken van het digitale aanvraagportaal en een specifiek daarvoor bestemd aanvraagformulier. Indien u nog geen My PBCCG account’ heeft dient u deze aan te maken.
 • Aanvragen moeten zijn ontvangen vóór 1 april 2021 of vóór 2 november 2021. U kunt hier de uitgebreide richtlijnen en voorwaarden voor aanvragen van het Fonds Culturismo nalezen
 • Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het Bestuur van de PBCCG
 • Het bestuur van PBCCG kiest, op basis van het advies van de adviescommissie, het plan (of de plannen) waarvoor een subsidie wordt toegekend
 • Het PBCCG beoogt binnen 2 maanden na indiening van de aanvraag een bestuursbesluit te kunnen geven met betrekking tot de Culturismo subsidie(s) 

BELANGRIJKE DATA

1 april 2021                               15 april 2021
1 november 2021                     15 november 2021
Deadline vooraanvragen            Deadline definitieve aanvraag subsidies

PBCCGCulturismo