INTRODUCTIE

DNB heeft tijdens Keti Koti 2022 (herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij) excuses gemaakt voor haar rol in het trans-Atlantische slavernijverleden. Sindsdien is gewerkt aan de invulling van de door Klaas Knot aangekondigde maatregelen om de gevolgen van de slavernij te helpen verminderen voor directbetrokkenen in Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Suriname en Nederland.

Er is veel dialoog gevoerd met betrokkenen, maatschappelijke en ‘grassroots’ organisaties, wetenschappers en beleidsmakers over wat nodig is om bewustwording over het slavernijverleden te stimuleren en doorwerking te helpen verminderen.

Deze inzichten, gecombineerd met de dialoog binnen DNB over een passende visie, beleid en criteria, hebben geleid tot de oprichting van een bijdragenprogramma. Dit programma omvat het toekennen van eenmalige bijdragen uit een budget van in totaal 5 miljoen euro, dat door DNB zelfstandig wordt gefinancierd. Daarnaast zal DNB, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds Nederland, het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied en Suriname, het DNB Fonds oprichten. Dit fonds zal gedurende de komende 10 jaar jaarlijks 500.000 euro beschikbaar stellen. Elke regio krijgt zijn eigen budget en zal aanvragen lokaal afhandelen.

Het DNB fonds op naam – DNB Fonds – Deelgebied Caribbean gaat per 1 juli 2023 van start!

Vanaf deze datum kunnen aanvragen voor projecten vanuit het Nederlandse Caribisch gebied worden ingediend bij PBCCG!

DOELSTELLING

Het begeleiden, selecteren en financieel ondersteunen van initiatieven die de impact van het slavernijverleden verminderen in het dagelijks leven van nazaten van tot slaaf gemaakten, waar achterstanden zijn ontstaan.

WAARVOOR KAN JE SUBSIDIE AANVRAGEN

Het DNB Fonds – Deelgebied Caribbean richt zich hiertoe op het ondersteunen van initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan:

 1. Versterken van cultuur, erfgoed en natuur. Hierbij gaat het om het identificeren, documenteren, conserveren, toegankelijk maken en presenteren van unieke aspecten van de historie en de leefomgeving van de nazaten;
 2. Verbeteren van toegang tot educatie en talentontwikkeling. Hierbij gaat het om het verbeteren van de mogelijkheden voor nazaten (met name vanaf de schoolgaande leeftijd) om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen;
 3. Stimuleren van economische zelfstandigheid. Hierbij gaat het om het creëren van mogelijkheden voor de nazaten om deel te nemen aan de economie en daarin een (meer) zelfstandige positie te verwerven en bezit op te bouwen;

Note: In lijn met de doelstellingen van het Cultuurfonds en PBCCG gaat een sterke voorkeur uit naar initiatieven met een duidelijke cultuur- en natuurcomponent.

Prioriteit gaat uit naar:

 • Initiatieven met een sterk lokaal karakter, die vanuit de gemeenschap worden geïnitieerd.
 • Initiatieven die (overwegend, maar niet uitsluitend) nazaten van tot slaaf gemaakte mensen ten goede te komen.
 • Initiatieven die de potentie hebben om bij te dragen aan blijvende verandering. Blijvende verandering duidt hierbij op verbeteringen in het leven van de nazaten, die een blijvend positief effect hebben.

CRITERIA

Je komt in aanmerking voor subsidie van het DNB Fonds – Deelgebied Caribbean wanneer:

 • Je een persoon of stichting (cultureel of maatschappelijke instelling) bent, (bij voorkeur) gevestigd op van een van de 6 eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk, zonder winstoogmerk
 • Jouw initiatief een duidelijk begin en einde heeft, ofwel een fasering met duidelijke deelresultaten heeft;
 • Jouw initiatief, c.q. het onderdeel waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd, pas van start gaat nadat de aanvraag voor het betreffende (deel-)initiatief is toegekend;
 • Jouw initiatief een duidelijk cultuur- en natuurcomponent heeft;
 • Jouw initiatief de potentie heeft om bij te dragen aan blijvende verandering. Blijvende verandering duidt hierbij op verbeteringen in het leven van de nazaten, die een blijvend positief effect hebben.
 • Jouw aanvraag compleet is. De aanvraag bestaat uit een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier, een projectplan en een begroting en dekkingsplan. Voor formele organisaties en waar beschikbaar is de aanvraag aangevuld met een uittreksel van de Kamer van Koophandel, gewaarmerkt en niet ouder dan 1 jaar, een rekeningafschrift, een recente jaarrekening en statuten;

BEOORDELINGSCRITERIA

Initiatieven/aanvragen krijgen extra prioriteit (‘scoren’ hoger) wanneer wordt voldaan aan:

 • Duurzaam karakter van het interventie. (deze is op zichzelf niet voldoende voor toekenning);
 • Nazaat als initiatiefnemer;
 • De mate waarin achterstanden worden gereduceerd;

Note:

Vanwege beperkt budget kunnen we niet aan alle aanvragen bijdragen. Bij overvraag leggen wij de focus op initiatieven die direct bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving van nazaten en initiatieven die de potentie hebben om bij te dragen aan blijvende verandering.

UITSLUITINGSCRITERIA

Je komt in niet aanmerking voor subsidie van het DNB Fonds – Deelgebied Caribbean wanneer:

 • Je een overheidsinstelling bent of jouw project (in opdracht) van overheidsinstelling is;
 • Jouw project politiek of religieus gedreven is;
 • Jouw aanvraag (met name) gericht is op het afdekken van een exploitatietekort.

WELK BEDRAG KUN JE AANVRAGEN

Je kunt per project / aanvraag, tussen de 500 euro – 25.000 euro* aanvragen.

*Een toekenning vanuit het DNB Fonds kan (tot een maximum van 25.000 euro, gecombineerd worden met een toekenning uit andere middelen van het PBCCG, zolang het (geoormerkte) onderdeel dat wordt ondersteund vanuit DNB Fonds voldoet aan de criteria van het DNB Fonds.

WANNEER KAN JE AANVRAGEN

Aanvragen voor het DNB Fonds – Deelgebied Caribbean kunnen doorlopend worden ingediend via het PBCCG aanvraagportaal en zullen maandelijks* worden behandeld in de reguliere DB vergaderingen, met uitzondering van de maanden juli en december.

*Note: Het maximale aanvraagbedrag (25.000 euro) van het DNB Fonds – Deelgebied Caribbean, wijkt af van het maximale aanvraagbedrag (NAf 10.000,-) van het PBCCG, voor behandeling in de maandelijkse DB!

Vanaf 1 juli 2023 kunt u uw aanvraag indienen!

Voor de exacte deadlines en vergaderdata kunt u de agenda van onze website raadplegen!

HOE VAAK KAN JE AANVRAGEN

In tegenstelling tot de reguliere PBCCG regels, kun je tegelijk meerdere aanvragen indienen bij DNB Fonds – Deelgebied Caribbean.

Note: Het PBCCG bestuur behoud zich het recht voor om resultaten op te vragen over lopende DNB projecten, alvorens over te gaan op behandeling van nieuwe (parallel lopende) aanvragen.

AANVRAAGPROCEDURE

Het aanvraag proces is onderverdeeld in een aantal stappen:

 1. Ga naar de website van het PBCCG (pbccaribbean.com) en maak een ‘MyPBCCG’ account aan (bewaar je inlogcodes goed);
 2. Vooraanvraag: stuur je vooraanvraag in door in te loggen en op ‘nieuwe aanvraag’ te klikken. Kies voor het aanvraagformulier DNB Fonds – Deelgebied Caribbean en vul hier de gevraagde velden in en klik op ‘verzenden’;
 3. Na 5 werkdagen kun je bericht verwachten van het PBCCG. Indien je een uitnodiging ontvangt van het PBCCG mag je doorgaan met het aanvraagformulier verder invullen. Dit neemt tijd!

Zorg dat je regelmatig op ‘opslaan’ klikt en pas wanneer je helemaal klaar bent, klik je op ‘opslaan en verzenden’. Jouw aanvraag zal behandeld worden in de vergadering die vernoemt staat in de uitnodigingsbrief die je hebt ontvangen. Het duurt gemiddeld 6 – 8 weken vanaf inzending van je vooraanvraag tot aan de behandeling van je aanvraag;

 1. Tien (10 ) werkdagen na de behandeling van je aanvraag ontvang je via het portaal het bestuursbesluit (je mag ook de dag na de vergadering telefonisch contact opnemen met het hoofdkantoor van het PBCCG om hiernaar te vragen);

WELKE KOSTEN KOMEN IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE

 • Organisatiekosten (bijv. ontwikkeling, coördinatie, uitvoering)
 • Productiekosten (bijv. afdrukken, ontwerp geluid, licht, techniek)
 • Marketingkosten (media, advertenties)
 • Honorarium (niet voor een periode langer dan 4 maanden)
 • Huur locatie
 • Materiaalkosten
 • Reis- en vervoerkosten
 • Verblijfkosten
 • Shippingkosten

WELKE KOSTEN KOMEN NIET IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE

 • Investerings- / aanschafkosten (in overleg uitzonderingen daargelaten)
 • Exploitatiekosten
 • Organisatiekosten
 • Salariskosten (periode langer dan 4 maanden)
 • Dag geldkosten
 • Consumptiekosten
 • Onvoorzien

RECHTSGELDIGHEID TOEGEZEGDE SUBSIDIE

Een toegezegd project heeft een rechtsgeldige looptijd van één jaar. Mocht je project vertraging oplopen, kun je tot 2x toe een verlenging van 3 maanden aanvragen. Hierna is er geen verlenging meer mogelijk en komt de subsidie te vervallen!

FINANCIELE AFHANDELING

In geval van een toezegging kun je met betrekking tot de uitbetaling het volgende verwachten:

 • Uitbetaling van een toegezegde subsidie wordt pas gedaan nadat het project helemaal is afgerond en voldaan is aan alle voorwaarden die vernoemd zijn in de toezeggingsbrief die je hebt ontvangen;
 • Indien het noodzakelijk is dat je vooraf of tijdens je project gebruik moet maken van de subsidie, kan je aanspraak maken een voorschot van maximaal 50% van het toegezegde subsidie bedrag. Dit doe je door een verzoek in te dienen die voorzien is van de bijbehorende facturen en/of offertes / betalingsbewijzen;
 • Uitbetaling van de subsidie wordt altijd gedaan conform de toegezegde subsidie posten én onderbouwd met de corresponderende documenten z.a. offertes en facturen;

VOORWAARDEN VAN EEN TOEGEZEGDE SUBSIDIE

 • De subsidie is één (1) jaar geldig, met een rechtsgeldige vereniging van 2x 3 maanden;
 • Het PBCCG behoudt zich het recht om gedurende de looptijd van het project terugkoppeling van de voortgang op te vragen en/of om het project te bezoeken;
 • De aanvrager dient een interim verslag te overhandigen van de voortgang van het project;
 • De aanvrager dient tussentijds visueel materiaal (foto’s, video’s), te overhandigen die het Fonds mag gebruiken als promotiemateriaal op haar website en social media kanalen;
 • Indien de aanvrager voorschotten opvraagt, worden deze conform de financiële richtlijnen van het PBCCG én het werkschema van het project uitbetaald;
 • Wijzigingen tijdens de looptijd van het project en gerelateerd aan de toegezegde subsidie dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan het PBCCG;
 • Verlenging van de looptijd van het project dient minimaal 2 maanden vóór de vervaldatum, schriftelijk aangevraagd te worden bij het PBCCG;

EVALUATIE

De aanvrager dient na afronding van het project een verslag in met een beschrijving van het verloop, de bevindingen en de behaalde resultaten van het project en voldoet verder aan alle gestelde voorwaarden van de toezeggingsbrief die aan het begin van het project is ontvangen.

BESCHIKBAAR DNB BUDGET

Het DNB Fonds werkt met een jaarbudget van in totaal € 500.000 verdeeld over drie deelgebieden: Suriname, Nederland het Caribisch gebied (Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Vanuit het DNB Fonds kunnen projecten worden ondersteund met een bijdrage vanaf 500 euro tot maximaal 25.000 euro, waarbij per deelgebied de volgende richtlijn wordt gehanteerd:

In Nederland

Jaarbudget € 100.000

Er kan worden aangevraagd voor bijdragen aan projecten tussen € 500 tot maximaal € 25.000.

In Suriname

Jaarbudget € 175.000

Er kan worden aangevraagd voor bijdragen aan projecten tussen € 500 tot maximaal € 25.000.

In het Caribisch gebied

Jaarbudget € 225.000

Er kan worden aangevraagd voor bijdragen aan projecten tussen € 500 tot maximaal € 25.000.

Heb je een plan of project die aansluit bij de criteria van DNB Fonds – Deelgebied Caribbean?….

Dien dan NU je aanvraag in bij het PBCCG!…www.pbccaribbean.com

Heb je vragen?

Stuur een email naar info@pbccaribbean.com of maak telefonisch contact: +5999 767-1584

Heb je een initiatief voor Nederland of Suriname?

Lees dan de onderstaande informatie.

Note: Initiatieven voor NL en Suriname worden niet via het PBCCG behandeld!

In Nederland:

Aanvragen van stichtingen/verenigingen tot € 5.000:

Stichtingen en verenigingen kunnen doorlopend indienen. Ingediende aanvragen worden eens per kwartaal behandeld (in mrt, juni, sept en dec).

De deadlines voor 2023 voor aanvragen tot € 5.000 zijn:

Indienen t/m 21 augustus (vergaderdatum 21 september 2023)

Indienen t/m 6 november (vergaderdatum 7 december 2023)

Aanvragen van stichtingen/verenigingen vanaf € 5.000 tot € 25.000:

Aanvragen van meer dan € 5.000 worden behandeld door de adviescommissies van het Cultuurfonds binnen de reguliere indiendeadlines en procedures van de betreffende werkterreinen.

Je kan je aanvraag doen via het algemene aanvraagportaal van het Cultuurfonds

Ben je als aanvrager in Nederland geen stichting of vereniging?

Neem dan contact op met dnbfonds@cultuurfonds.nl

Aanvragen tot € 5.000 kunnen doorlopend worden ingediend via het algemene aanvraagportaal van het Cultuurfonds. Ingediende aanvragen worden eens per kwartaal behandeld (in mrt, juni, sept en dec).

De deadlines voor 2023 voor aanvragen tot € 5.000 zijn:

Indienen t/m 21 augustus (vergaderdatum 21 september 2023)

Indienen t/m 6 november (vergaderdatum 7 december2023)

Aanvragen boven € 5.000 kunnen doorlopend worden ingediend via het algemene aanvraagportaal. Hiervoor gelden de deadlines en richtlijnen van de werkterreinen van het Cultuurfonds.

Contact in Nederland

Email: dnbfonds@cultuurfonds.nl

Telefonisch spreekuur voor NL: elke vrijdag tussen 10:00-12:00 via 020- 5206130

In Suriname:

In Suriname wordt gewerkt aan het opzetten van een lokale adviescommissie. Heb je alvast een vraag over aanvragen in Suriname, mail naar dnbfonds@cultuurfonds.nl.

In Suriname wordt gewerkt aan het opzetten van een lokale adviescommissie. Heb je alvast een vraag over aanvragen in Suriname, mail naar dnbfonds@cultuurfonds.nl.

Contact in Suriname

In Suriname wordt gewerkt aan het opzetten van een lokale adviescommissie. Heb je alvast een vraag over aanvragen in Suriname, mail naar dnbfonds@cultuurfonds.nl.

FAQ’s

 • Wie worden verstaan onder nazaten en wat is doorwerking?

* Bron: Ketenen van het verleden; Rapport van Bevindingen van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden; Ketenen van het verleden (met bijlagen) | Rapport | Rijksoverheid.nl)

Nazaten*

Onder nazaten wordt verstaan ‘afstammelingen van tot slaaf gemaakten tijdens de trans-Atlantische slavernij in Suriname en het Caribisch gebied’ (bron:

Bij de aanvrager(s) kan er sprake zijn van diverse achtergronden bij één persoon (zowel bij aanvrager als bij ontvanger/deelnemer/gebruiker van een initiatief). Aanvragers kunnen zelf omschrijven in hoeverre zij of het beoogde publiek tot de doelgroep behoren, maar het Cultuurfonds (en PBCCG) kan en zal etniciteit (op persoonlijk niveau) niet vastleggen.

Doorwerking*

De trans-Atlantische slavenhandel ging gepaard met veel geweld, gedurende lange tijd. Dit heeft geleid tot psychologische, sociaaleconomische, culturele, ecologische en gezondheid schade van de slachtoffers in de slavernijperiode, en ook voor hun nazaten. Deze negatieve effecten zijn tot de dag van vandaag zichtbaar en zullen door nieuwe generaties net zo worden ervaren als door hun voorouders. Het begrip doorwerking zoals gehanteerd bij besteding vanuit het DNB Fonds richt zich op het leven van de nazaten.

 • Ik ben volgens de gestelde definitie geen nazaat. Kan ik toch een aanvraag doen?

Het Cultuurfonds en PBCCG zijn al decennia actief in het Caribisch gebied, Suriname en in Nederland en steunen met regelmaat initiatieven die bijdragen aan de verwerking van het koloniaal verleden en aan een inclusief toekomstbeeld. Iedereen kan een aanvraag doen bij het Cultuurfonds, voor het DNB Fonds wordt echter prioriteit gegeven aan initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving van nazaten.

In praktijk kan er sprake zijn van diverse achtergronden bij één persoon (zowel bij aanvrager als bij ontvanger/deelnemer/gebruiker van een initiatief). Aanvragers kunnen zelf omschrijven in hoeverre zij of het beoogde publiek tot de doelgroep behoren, maar het Cultuurfonds (en PBCCG) zorgt niet voor en vraagt niet om bewijs. Het Cultuurfonds kan en zal etniciteit (op persoonlijk niveau) niet vastleggen.

 • Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor een bijdrage?

Er is veel zorg besteed aan de voorbereiding van het Fonds, zowel tussen DNB, Cultuurfonds en PBCCG als in een dialoog met de nazaten. De effectiviteit van de criteria voor het aantrekken, filteren en beoordelen van aanvragen zal voortdurend zorgvuldig geëvalueerd worden door Cultuurfonds, PBCCG en direct betrokkenen in Suriname en worden afgestemd met DNB.

Besluiten over toekenningen worden gedaan door adviseurs van het Cultuurfonds in samenwerking met externe adviseurs die zelf nazaat zijn en kennis hebben van de specifieke thematiek (binnen hun werkterrein).

In het Caribisch gebied

Meer informatie over de beoordeling van je aanvraag vind je op de website van Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied – PBC (pbccaribbean.com)

 • Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat de bijdragen uit het fonds bij de juiste doelgroep terechtkomen?

In de beoordeling van projecten wordt prioriteit gegeven aan initiatieven van nazaten zelf, omdat wij belang hechten aan het feit dat nazaten zelf bepalen wat zij belangrijk vinden. Daarnaast maken we in de opzet van het fonds gebruik van adviescommissies met daarin nazaten en lokale vertegenwoordigers die een stem hebben bij de beoordeling van projecten.

 • Waarom werkt DNB samen met het Cultuurfonds voor het DNB Fonds?

Het Cultuurfonds en PBCCG zijn al decennia actief in het Caribisch gebied, Suriname en in Nederland en steunen met regelmaat initiatieven die bijdragen aan de verwerking van het koloniaal verleden en aan een inclusief toekomstbeeld.

Het Cultuurfonds en PBCCG hebben ook beide een lange traditie in het beheren van specifieke fondsen op naam, waarbij gelden van bedrijven en particulieren door het Cultuurfonds worden toegekend aan initiatieven overeenkomstig met de doelstellingen van de schenker.

 • Wat is het verschil tussen het DNB Fonds en de Geefkring Suriname?

De Geefkring Suriname bestaat uit individuen die het Surinaams erfgoed een warm hart toedragen. Het DNB Fonds heeft betrekking op alle werkterreinen van het Cultuurfonds en is daarnaast gericht op de specifieke doelgroep van nazaten.

 • Wat is het verschil tussen het DNB Fonds en de eenmalige bijdragen die DNB zelf heeft gedaan?

De eenmalige bijdragen vanuit DNB hebben een ander karakter dan het DNB Fonds. Deze zijn gegaan naar grote projecten in Nederland, Suriname en het Caribisch Gebied met een brede maatschappelijke impact, gericht op het vergroten van bewustzijn over het slavernijverleden. De eenmalige bijdragen betreffen projecten in de erfgoedsfeer, met een educatief karakter. Dergelijke projecten worden beschouwd als een essentiële bouwsteen voor nazaten én andere inwoners om de geschiedenis te erkennen en verwerken, en verder te bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Dit programmaonderdeel staat los van het DNB Fonds. Het Cultuurfonds speelt hierbij geen rol. Lees meer op de website van DNB