Richtlijnen subsidieaanvraag

In beginsel staat het fonds open voor alle aanvragen binnen de sectoren die tot het werkterrein worden gerekend. Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen moeten prioriteiten worden gesteld, waardoor niet iedere aanvraag kan worden gehonoreerd. Bij het beoordelen van de aanvragen laat het bestuur van het PBCCG zich leiden door algemene en specifieke richtlijnen.

Richtlijnen met betrekking tot het project:

Financiële ondersteuning is mogelijk voor:

 • Concrete projecten en activiteiten die voor de aanvrager in het kader van zijn activiteiten inhoudelijk bijzonder zijn en die het Cultuurfonds als kwalitatief goed en inhoudelijk waardevol beoordeelt;
 • Projecten die gericht zijn op een breed publiek;
 • Het Cultuurfonds ondersteunt ook projecten die de cultuur van de Nederlands Caribische eilanden uitdraagt in het buitenland, maar het gaat daarbij vooral om het behoud of de beschrijving van het daaruit voortvloeiende cultureel erfgoed ter plaatse.

Niet voor een bijdrage in aanmerking komen:

 • Projecten van instellingen die structureel door een overheid worden gefinancierd, tenzij sprake is van een ook voor de instelling zelf uitzonderlijk project, en de desbetreffende instelling of organisatie aantoonbaar uit de eigen omzet, via de structurele overheidssteun of via structurele sponsoring hiervoor geen eigen middelen kan vrijmaken exploitatiekosten (met uitzondering van start en overbruggingssubsidies);
 • Fondsvorming, vermogensopbouw, prijzengeld voor prijsuitreikingen door derden;
 • Jaarlijks georganiseerde projecten die reeds drie maal door het Cultuurfonds zijn ondersteund, tenzij er sprake is van een uitzonderlijk onderdeel van een project waarvoor de financiële ondersteuning wordt gevraagd;
 • Projecten die tijdens het indienen van de aanvraag of tijdens de behandeling daarvan al geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd;
 • Projecten met een uitgesproken politiek karakter of projecten die gericht zijn op het uitdragen van een religieuze overtuiging;
 • Nieuwbouw en renovatie van gebouwen.

Financiële ondersteuning is alleen mogelijk als er sprake is van een aantoonbaar tekort.

Richtlijnen met betrekking tot de aanvrager

Verzoeken kunnen worden ingediend door:

 • Rechtspersonen zonder winstoogmerk (stichtingen of verenigingen) die blijkens hun statutaire doelstelling werkzaam zijn op het werkterrein van het Cultuurfonds en die een breed samengesteld bestuur kennen;
 • Rechtspersonen met winstoogmerk die activiteiten ontwikkelen binnen het werkterrein van het Cultuurfonds maar alleen als deze mogelijkheid expliciet wordt aangegeven in de specifieke richtlijnen van het Cultuurfonds (bijvoorbeeld bij publicaties, filmproducties en (galerie) presentaties in het buitenland).

Niet ondersteund worden:

 • Natuurlijke personen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, overheden en overheidsinstellingen (hieronder vallen ook bestuursorganen en onderwijsinstellingen);
 • Rechtspersonen die blijkens hun doelstelling of feitelijk handelen zijn gericht op de belangenbehartiging van één of enkele personen;
 • Instellingen die – net als het Prins Bernhard Cultuurfonds – fondsen werven ten behoeve van derden of voor projecten van derden (hieronder vallen ook de zogenaamde fondsenwervingsbureaus).

Richtlijnen met betrekking tot specifieke projecten

Voor een aantal specifieke type projecten zijn uitgebreidere richtlijnen, welke u middels de onderstaande links kunt raadplegen:

 • Film en Documentaires
 • Publicaties LET OP: subsidieaanvragen voor publicaties moeten langs de leescommissie en de behandeling hiervan kan langer op zich laten wachten.

Uitgebreidere informatie over ons bestedingsbeleid en de daarbij behorende richtlijnen, kunt u hier  nalezen

Verdere informatie en gegevens over het aanvragen van subsidies vindt u onder aanvragen.

Het PBCCG behoudt zich het recht voor om ingezonden projectideeën en/of subsidieaanvragen af te wijzen.

 

adminRichtlijnen subsidieaanvraag