Blij en trots is het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied dat zij haar nieuwste Fonds op Naam mag aankondigen: CULTURISMO.

Bij het aftreden van Michèle Russel-Capriles als voorzitter en bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds (Nederland) haar een eigen Fonds op Naam (FON) geschonken met een eerste inleg van € 50.000. Ook het PBCCG schenkt een ‘tweede inleg’ voor het toekomstige FON als afscheidscadeau. Vanuit de overtuiging dat cultuur en natuur van primordiale belang zijn voor het welzijn en de welvaart van onze eilandbewoners, wordt een nieuwe ondersteuningsmogelijkheid gecreëerd onder de paraplu van het PBCCG.

Het is een feit dat culturele bronnen wereldwijd steeds meer de natuurlijke bronnen vervangen als pijlers voor economische groei. Waar hout, ijzer en olie eens zegevierden, zijn nu talent, kennis, creativiteit en ontwerp de cruciale bronnen van toegevoegde waarde. Op onze eilanden zou dit ook moeten gelden, maar kunst, cultuur en natuur worden helaas te vaak ondergewaardeerd door onze gemeenschap. Lokale kunstenaars, schrijvers, acteurs, artiesten, musea en parken kunnen vaak niet ‘leven’ van hun stukje cultuur. Elk van de Nederlands Caribische eilanden – Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius en St. Maarten – is bijzonder in haar cultuur en natuur. Als fonds die graag duurzame initiatieven steunt, hebben wij gezien hoe hard de eilandbewoners werken aan behoud, ontwikkeling en uitdragen van kunst, cultuur en natuur.

Wij zien een stijgende lijn in aanbod, talent en ontwikkeling, verankerd in een scala van projecten van serieuze lokale groepen. Mevrouw Russel-Capriles ziet een grote potentie in het ‘exporteren’ van cultuur als nieuwe bron van inkomen voor de eilanden. Deze ‘cultuurexport’ is een manier om werk en inkomen te scheppen en om een gezonde basis te creëren voor verdere ontwikkeling van kunst, cultuur en natuur op alle zes eilanden. Vanaf oktober 2019 zal het Fonds Culturismo, met een initiële inleg van NAf 100.000, beschikbaar zijn voor subsidies voor toeristische projecten die onze geschiedenis, kunst, cultuur en natuur belichten, verdiepen, etaleren, en uit de doeken doen. Derden, die de doelen van het Fonds Culturismo onderschrijven, kunnen in overleg bijschenken in het Fonds.

CRITERIA AANVRAGEN

Het Fonds Culturismo richt zich op projecten van hetzij zelfstandige kunstenaars, artiesten en muzikanten of lokale culturele organisaties, musea of organisaties die wonen of gevestigd zijn op het eiland waar het project wordt uitgevoerd. Historici, wetenschappers en auteurs komen in principe ook in aanmerking voor subsidie van projecten uit het Fonds Culturismo.

Conform richtlijnen van het PBCCG is de aanvrager woonachtig, cq geregistreerd, op één van onze eilanden. In principe komen voornamelijk NGOs in aanmerking voor een subsidie uit dit FON, maar unieke projecten van GO’s en startende ondernemers kunnen ook in overweging genomen worden Met name bij de GO’s en de startende ondernemers geldt de voorwaarde dat de te subsidiëren activiteit bijdraagt tot de uitbreiding van werkgelegenheid op het desbetreffende ei land.

CRITERIA PROJECTEN

Projecten dienen lokale initiatieven te zijn die een specifiek nieuw cultuur-toeristisch product of dienst op de markt willen brengen. De activiteit dient een aanvulling te zijn op en meerwaarde te bieden ten aanzien van het bestaande cultuur-toeristische aanbod op het desbetreffende eiland en moet kwalitatief van een goed niveau, duurzaam, innovatief en vernieuwend zijn.

Hieronder volgen voorbeelden van activiteiten die in aanmerking komen voor een subsidie:

 • Ontwikkeling en gebruik van nieuwe media en technologie om voor de kunst en culturele activiteiten te bevorderen en te presenteren.
 • Het herinrichten en gebruiken van (delen van) belangrijke culturele locaties die essentieel zijn voor het behoud en bescherming van het materiële en immateriële Deze locaties dienen onderdeel te worden van de cultuur toeristische infrastructuur.
 • Opstart-investeringen in (kunst) materialen, gereedschap, instrumenten e.d. (met zicht op introductie van nieuwe activiteit met een nadrukkelijk innovatief karakter).
 • Onderwijs en training voor gidsen, acteurs, muzikanten, souvenirmakers e.a. zo lang deze ook redelijkerwijs zullen leiden naar nieuwe aanbod en werkgelegenheid.
 • Ontwikkeling van nieuwe permanente/regulier terugkerende historische of culturele routes en tours.
 • Ontwikkeling van en investering in ‘living history’ optredens die regulier worden opgevoerd.
 • Ontwikkeling van marketingtools om een nieuw cultuur-toeristische product goed en effectief op de markt te brengen.
 • Exposities, performances, festivals en culturele activiteiten die primair gericht zijn op het uitdragen van de lokale cultuur(uitingen) voor de toerist. Hierbij geldt wel dat de subsidie voor het project de opstartkosten moet dekken en dat het project daarna een duurzaam en ‘self-reliant’ karakter krijgt en bovendien zoveel mogelijk bijdraagt tot verruiming van werkgelegenheid op het eiland.

In het kader van dit FON, heeft het PBCCG extra interesse voor de volgende soorten van projecten.

 • Projecten die samenwerking tussen cultuur en natuur disciplines, organisaties, velden bevorderen.
 • Projecten die samenwerking tussen de Nederlandse Caribische eilanden bevorderen en de verbintenissen van ons gedeelde erfgoed en geschiedenis bloot leggen.
 • Projecten waarin jongeren (onder de 40 jaar) een leidende rol hebben.

Niet in aanmerking komen:

 • Reguliere jaarlijkse operationele kosten
 • Kosten van vrijwilligersvergoedingen
 • Teer, benzine, internet en telefoonkosten
 • Prijzen of awards
 • Al gemaakte kosten
 • Reeds bestaande en doorlopende projecten
 • Beurzen, conferenties, e.d.

HOEVEEL KAN AANGEVRAAGD WORDEN?

Afhankelijk van de beschikbare middelen draagt het Fonds Culturismo eenmalig maximaal NAf 10.000,- bij aan een aanvraag. De hoogte van de bijdragen wordt jaarlijks per aanvraag vastgesteld afhankelijk van de beschikbare fondsen en de ingediende projecten.

VEREISTEN AANVRAAG

 • Een aanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en vereiste bijlagen:

  • Als de aanvrager een persoon is, moet een CV ingeleverd worden;
  • Als de aanvrager een organisatie is, moet een kopie van een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel ingeleverd worden;
  • Volledige (investerings)begroting onderbouwd met offertes voor tenminste dat deel waarvoor subsidie bij het Fonds Culturismo aangevraagd wordt;
  • Volledig dekkingsplan onderbouwd met eventuele overige toezeggingen van anderen;
  • Exploitatie plan/begroting.
 • Het project moet aansluiting hebben met de werkgebieden van het PBCCG, te weten geschiedenis en letteren, beeldende kunst, kunst- en cultuureducatie, podiumkunsten, natuurbehoud en/of monumentenzorg.
 • Aanvragers moeten de positieve impact van hun voorgestelde project/product op het sociaal, economisch en toeristisch gebied illustreren.
 • De aanvrager mag maximaal één project inleveren per jaar en dient dat project afgerond te hebben alvorens opnieuw een aanvraag kan worden gedaan.
 • Een aanvraag komt niet in aanmerking voor een bijdrage als niet (tijdig) aan voornoemde eisen is voldaan of indien de aanvrager al een bijdrage van het PBCCG heeft ontvangen voor (een ander deel van) het plan.

AANVRAAGPROCEDURE

 • Bij de aanvraag voor subsidie uit het Fonds Culturismo dient u, via uw ‘My PBCCG account’, gebruik te maken van het digitale aanvraagportaal en een specifiek daarvoor bestemd aanvraagformulier. Indien u nog geen ‘My PBCCG account’ (link) heeft dient u deze aan te maken.
 • Aanvragen kunnen twee keer per jaar worden ingediend en moeten zijn ontvangen vóór 1 april en vóór 1 oktober.

 • Een adviescommissie beoordeelt de aanvragen en geeft advies aan het Bestuur van de PBCCG
 • Het bestuur van kiest PBCCG kiest, op basis van het advies van de adviescommissie, het plan (of plannen) waarvoor een subsidie wordt toegekend
 • Het PBCCG beoogt binnen 2 maanden na indiening van de aanvraag een bestuursbesluit te kunnen geven met betrekking tot de Culturismo subsidie(s)

VOORWAARDEN

 • De aanvraag is inhoudelijk en financieel verantwoord. Dit houdt in dat het project dient te passen bij de doelen van het Fonds Culturismo en voldoet aan algemene criteria van financiële deugdelijkheid.
 • Het eindresultaat is bij voorkeur binnen één jaar na de toekenning gereed. Onder bepaalde voorwaarden kan verlenging worden verleend. Het besluit daartoe wordt genomen door de Fondsbeheerder.
 • Na toekenning kan maximaal 50% van de bijdrage als voorschot worden verstrekt
 • Na uitvoering van het project en na ontvangst van een kort werkverslag wordt, na goedkeuring, het resterende bedrag overgemaakt. Als het project succesvol blijkt en inkomen gaat genereren voor de aanvrager, verplicht die zich om tot een bedrag van 10% van de jaarwinst terug te storten het FON om zodoende ook anderen kansen te geven om nieuwe projecten te ontplooien.
 • Bij toekenning en ter plekke van het project moet duidelijk kenbaar worden gemaakt dat hiervoor subsidie is ontvangen van dit FON. Dit geldt ook ingeval van publicaties over het onderhavig project in de media.
 • Eventuele publicaties of andere vormen van documentatie van het project dienen aan het Fonds ter beschikking te stellen.